Ochrona środowiska » Profil działalności

1. Ochrona środowiska (sozologia i inżynieria środowiska)

 • Projektowanie i zakładanie sieci monitoringu lokalnego celem kontroli wpływu danego obiektu lub inwestycji na stan środowiska gruntowo-wodnego,
 • Wiercenia sozologiczne i instalowanie piezometrów obserwacyjnych,
 • Kompleksowa obsługa monitoringu lokalnego,
 • Projektowanie i wykonawstwo studzienek odgazowujących oraz badania biogazu,
 • Pomiary hałasu na składowiskach odpadów, drogach i wokół innych obiektów uciążliwych dla środowiska,
 • Operaty ochrony powietrza atmosferycznego,
 • Przeglądy ekologiczne składowisk odpadów komunalnych, spalarni odpadów medycznych i innych obiektów,
 • Instrukcje eksploatacji składowisk odpadów komunalnych,
 • Projekty techniczne zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów,
 • Określanie wielkości i zasięgu skażenia produktami ropopochodnymi, metalami ciężkimi, pestycydami i substancjami chemicznymi wokół obiektów, w których jest lub była prowadzona działalność gospodarcza,
 • Studia lokalizacyjne obiektów uciążliwych dla środowiska (w tym składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, instalacji unieszkodliwiających i innych),
 • Kompleksowe analizy źródeł i rodzaju zanieczyszczeń wód powierzchnio-wych, podziemnych i gleb,
 • Ekspertyzy i opinie o stanie zanieczyszczenia gleb i wód,
 • Likwidacja skażeń środowiska wodnego i gruntowego,
 • Oceny i raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko na różnych etapach ich realizacji - w tym składowisk odpadów, zakładów produkcyjnych, wydobywczych, obiektów drogowych i kolejowych, wiaduktów, mostów itp.,
 • Analizy porealizacyjne dla inwestycji drogowych, • Projekty i aktualizacje planów gospodarki odpadami, programy ochrony środowiska i raporty z ich realizacji dla gmin i powiatów,
 • Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska przez instalacje w postaci składowisk odpadów komunalnych i innych, zakładów przetwórczych (mleczarnie, cukrownie), zakładów energetyki cieplnej, fermy hodowlane itp.,
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza, • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów gmin,
 • Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla obszarów miast, gmin a także terenów górniczych,
 • Opracowania ekofizjograficzne,
 • Współpraca z laboratoriami badawczymi posiadającymi wdrożony system jakości w zakresie badania parametrów wskaźnikowych i substancji w próbkach wody, ścieków, odcieków, gleb i gruntów dla potrzeb badań monitoringowych.
2. Geotechnika i geologia inżynierska.
 • Dokumentacje geotechniczne określające warunki posadowienia obiektów przemysłowych, sportowych, domków w zabudowie jedno- i wielorodzinnej,
 • Dokumentacje geotechniczne warunków posadowienia projektowanych budów, i modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i lokalnych, ulic dojazdowych, miejskich i osiedlowych, chodników, placów parkingowych, mostów, wiaduktów, przepustów drogowych itp.,
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie przedsięwzięć drogowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice itp.),
 • Projekty prac geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie obiektów budowlanych,
 • Wiercenia badawcze geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • Badania makroskopowe gruntów i obserwacje hydrogeologiczne w otworach,
 • Rozpoznawanie i określanie właściwości gruntów dla potrzeb budownictwa,
 • Badanie stopnia zagęszczenia gruntów,
 • Badanie stateczności zboczy i stopnia osiadania gruntów,
 • Opinie i ekspertyzy geotechniczne,
 • Dokumentowanie warunków geologiczno – inżynierskich dla złóż surowców,
 • Palowanie,
 • Współpraca z laboratoriami badawczymi w zakresie badania wód i gruntów dla potrzeb geologii inżynierskiej i geotechniki.
3. Hydrogeologia i gospodarka wodna:
 • Projekty prac geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych (wraz z modelem matematycznym),
 • Projekty prac geologicznych i dokumentacje określające warunki hydrogeolo-giczne w rejonach istniejących wysypisk odpadów komunalnych i innych obiektów uciążliwych,
 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla potrzeb dokumentacji projektowych budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, obwodnic miast itp.,
 • Wykonywanie wierceń i instalowanie piezometrów obserwacyjnych dla potrzeb monitoringu środowiska gruntowo-wodnego wraz z dokumentacją powykonawczą,
 • Projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie studni wierconych i kopanych,
 • Renowacje i rekonstrukcje studni wierconych,
 • Opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne,
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód i eksploatację urządzeń wodnych,
 • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych i ścieków,
 • Operaty wodnoprawne na budowę, przebudowę i modernizację urządzeń wodnych,
 • Operaty wodnoprawne dla odcinków dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i lokalnych wraz z inwentaryzacją sieci kanalizacyjnych,
 • Pomiary i obserwacje w sieciach punktów obserwacyjnych wraz z opracowywaniem wpływu eksploatacji ujęcia wód podziemnych na zmiany warunków hydrogeologicznych
 • Rozpoznawanie zasobów dyspozycyjnych zlewni wód podziemnych,
 • Wyznaczanie stref ochronnych wokół ujęć wodnych wraz z wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej strefy ochronnej,
 • Opracowywanie wniosku do RZGW w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia,
 • Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych dla potrzeb odwodnienia złóż surowców skalnych.
4. Geologia złożowa:
 • Projekty prac i dokumentacje geologiczne złóż kopalin we wszystkich kategoriach ich rozpoznania, wraz z określeniem jakości surowców,
 • Prace poszukiwawcze i rozpoznawcze,
 • Raporty o oddziaływaniu eksploatacji na środowisko i wnioski dla uzyskania koncesji na eksploatację,
 • Projekty zagospodarowania złóż,
 • Inwentaryzacje złóż surowców mineralnych i terenów pogórniczych. 
5. Pozyskiwanie funduszy strukturalnych i dotacji z Unii Europejskiej NFOŚ i innych instytucji finansujących:
 • Studia wykonalności inwestycji (m.in. dla projektów: budowa, rozbudowa i przebudowa odcinków dróg krajowych i wojewódzkich, budowa i przebudowa dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa i rozbudowa obiektów sportowych, oświatowych i innych zadań projektowych)
 • Wypełnianie wniosków o dopłaty do projektów inwestycyjnych
 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75