Ochrona środowiska » Aktualności

Projekt: Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa i dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP, 2006-2007

 

Zakres prac w ramach w/w projektu:

  1. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsię-wzięcia drogowego na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzys-kaniem decyzji

  3. Materiały do wniosku o decyzję lokalizacyjną i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  4. Projekt prac geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska

  5. Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

  6. Projekt prac i dokumentacja hydrogeologiczna.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75