Ochrona środowiska » Aktualności

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków–Busko Zdrój na odc. od granicy woj. świętokrzyskiego do Buska Zdroju

 

W ramach w/w projektu realizowane są następujące prace:

  1. Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu drogi nr 776 w km 43+054 do km 83+916

  2. Projekt prac i dokumentacja geologiczno-inżynierska

  3. Raport o oddziaływaniu projektowanej przebudo-wy drogi i remontu mostu przez rz.Nidę w Wiślicy na środowisko,

  4. Operat wodnoprawny,

  5. Studium wykonalności projektowanej inwestycji.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75