Ochrona środowiska » Aktualności

Ujęcie wody pitnej dla m. Kielce w Dyminach - dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploata-cyjnych ujęcia 2006-2007

 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą:

  1. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody w Dyminach - wspól-nej dla byłych ujęć przy Fabecie i Browarze Belgia wraz z modelem matematycznym ujęcia.

  2. Dokumentacja hydrogeologiczna strefy ochronnej oraz wniosek do RZGW w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla przedmiotowego ujęcia.

  3. Operat wodnoprawny.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75